W. Volz / Christo - Surrounded Island, Miami, Florida (1983)