W. Volz / Christo - The Pont Neuf Wrapped, Paris (1985)