W. Volz / Christo: XXL size - Surrounded Island, Miami, Florida, 1983