W. Volz / Christo - The Pont Neuf Wrapped, Paris, 1985