W. Volz / Christo - Surrounded Island, Miami, Florida, 1983